mask

Na czym polega przekształcenie spółek?

Uruchomienie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ustalenia formy prawnej spółki. Jednak zdarza się, że intensywny rozwój firmy, osiągana skala biznesu, a jednocześnie zwiększające się ryzyko biznesowe, wymuszają zmianę formy prawnej. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie przekształcenia spółki.

Istota przekształcenia spółki

Przekształcenie spółki to nic innego, jak zmiana jej statusu prawnego, przy jednoczesnym zachowaniu istnienia oraz dotychczasowej tożsamości. W świetle prawa spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisania spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS – jest to tak zwany dzień przekształcenia. Równocześnie sąd rejestrowy powinien z urzędu wykreślić spółkę przekształcaną z KRS, aby aktywnie nie funkcjonowały obie spółki. W wyniku przekształcenia spółki nie powstaje nowy podmiot – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych działa tzw. zasada kontynuacji, czyli funkcjonuje to samo przedsiębiorstwo, a spółce przekształconej przysługują z mocy prawa numery NIP i REGON spółki przekształcanej. W spółce przekształconej następuje kontynuacja wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółkę przekształcaną, dlatego nie ma potrzeby ich aneksowania. Ponadto nie dochodzi również do transferu kapitału.  

Jakie spółki mogą podlegać przekształceniu?

Jakie rodzaje spółek można przekształcić? Wykaz spółek, które mogą podlegać przekształceniu, jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie typy spółek handlowych. Zatem przekształcić można spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną. Przekształceniu podlegać może także spółka cywilna. Istnieje także możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jakie są zatem ograniczenia w przekształcaniu spółek? Nie można dokonać przekształcenia, jeżeli spółka jest w likwidacji i rozpoczęła podział majątku lub gdy spółka jest w upadłości.