mask

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Sprawozdanie finansowe to dokument będący najważniejszym raportem danej jednostki gospodarczej. Obowiązek jego sporządzania dotyczy firm, które prowadzą pełną księgowość, czyli przede wszystkim spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, a także komandytowo-akcyjnych. Istotne znaczenie ma również to, kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych

Wedle przepisów, taką kontrolę przeprowadza tylko i wyłącznie biegły rewident. To osoba posiadająca odpowiednie uprawienia, a także spełniająca rygorystyczne wymogi w zakresie bezstronności oraz rzetelności. Nie może być więc to również ktoś bezpośrednio powiązany ze spółką podlegającą kontroli, gdyż mogłoby to sprawić, iż sprawozdanie finansowe nie byłoby zweryfikowane sumiennie i szczegółowo.

Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego

Z reguły przed rozpoczęciem badania biegły rewident przedkłada danej jednostce listę dokumentów, których udostępnienie będzie niezbędne. W praktyce zakres takiej dokumentacji może być różny i w dużej mierze zależy to od tego, czy biegły rewident sprawdza daną jednostkę po raz pierwszy, czy może kolejny. Trzeba mieć więc w zanadrzu takie formularze i zająć się ich kompletowaniem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Do tego typu czynności powinni być również dobrze przygotowani pracownicy danego przedsiębiorca. Na etapie badania niezbędna będzie bowiem ich współpraca z biegłym rewidentem, jeśli zgłosi potrzebę przedłożenia bieżących danych, zestawień oraz kalkulacji. Najpewniej będzie też zadawał pytania, oczywiście przede wszystkim do osób z działu księgowego, bezpośrednio zaangażowanych w dokumentowanie finansowej strony działania przedsiębiorstwa.

Pracownicy powinni mieć oczywiście świadomość, że biegłego rewidenta obowiązuje tajemnica służbowa odnośnie jakichkolwiek informacji pozyskanych w trakcie pełnienia obowiązków.

Jak widać samo badanie sprawozdania finansowe, jak i przygotowanie się do niego to kompleksowe czynności, w przypadku których ogromne znaczenie ma rzetelność i sumienność.