mask

Kto może korzystać z tzw. karty podatkowej?

Możliwą formą opodatkowania działalności gospodarczej, która adresowana do najmniejszych podatników, jest karta podatkowa. Skorzystać z niej mogą indywidualni przedsiębiorcy oraz spółki cywilne, które prowadzą określoną działalność usługową lub wytwórczo-usługową. Firmy korzystające z tej formy opodatkowania, mają obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego, która jest niska i niezależna od osiągniętego dochodu. Nie ma konieczności prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych.

Niezbędne warunki rozliczeń kartą podatkową

Firma, która chciałaby skorzystać z karty podatkowej, musi spełnić określone warunki. Między innymi współmałżonek właściciela firmy nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, a także nie mogą korzystać z pracy osób zatrudnionych w firmach małżonków (wyjątek to usługi wysokospecjalistyczne). Przedsiębiorstwo nie może też wytwarzać produktów, które objęte są akcyzą i musi działać na terytorium Polski. Istotna jest również liczba zatrudnianych pracowników oraz liczba mieszkańców miejscowości, gdzie działa firma.

Ministerstwo Finansów określiło również wprost, jaki zakres działalności firmy może być rozliczany na podstawie karty podatkowej. Są to: działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa; usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami; usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi; gastronomia; usługi transportowe; usługi rozrywkowe; sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach; wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka; wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych; opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi; usługi edukacyjne - udzielanie lekcji na godziny.

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z karty podatkowej, powinien złożyć do 20 stycznia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek PIT-16. Jeśli firma rozpoczęła działalność w ciągu roku, jej właściciel może skorzystać z karty podatkowej poprzez zgłoszenie do urzędu skarbowego na formularzu CEIDG-1. Wniosek składa się tylko raz, w kolejnym roku naczelnik urzędu skarbowego ustali wysokość opłaty miesięcznej na dany rok. Stałą w danym roku opłatę wpłaca się do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Stawka karty podatkowej jest określona ustawą i podlega co roku podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. Tyko gdy chcemy zmienić formę odprowadzania podatku lub zamykamy działalność gospodarczą, powinniśmy poinformować o tym urząd skarbowy.

Należy również pamiętać, że do 31 stycznia następnego roku należy złożyć deklarację o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego.

Ryzyka związane z rozliczaniem kartą podatkową

Osoby rozważające rozliczanie się na podstawie karty podatkowej powinny wziąć pod uwagę fakt, że w momencie, kiedy przedsiębiorstwo nie osiąga zysku lub ponosi stratę, będą musieli opłacić podatek. A strat nie można rozliczyć w kolejnych latach.

Istnieje również możliwość, że osoba prowadząca działalność i rozliczająca się kartą podatkową będzie mieć problem z otrzymaniem kredytu, ponieważ bank nie ma możliwości ocenić zdolność kredytową.