mask

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Obowiązujące przepisy podatkowe, przez swoją złożoność i obszerność, często nie są jasne i zrozumiałe dla podatników. Niejednokrotnie, w kwestiach spornych, nawet organy skarbowe i sądy administracyjne różnią się zajmowanymi stanowiskami. Czym jest interpretacja indywidualna? Jak ją uzyskać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Czym jest interpretacja indywidualna?

Podatkowa interpretacja indywidualna to specjalna opinia, wydawana w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy na wniosek podatnika. Uwzględnia ono wszystkie aspekty sprawy oraz zwraca uwagę na przepisy prawne i szczególną sytuację podatnika. Chroni ona przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydane wyjaśnienie zmieni z urzędu minister właściwy do spraw finansów publicznych. Może to mieć miejsce, jeżeli stwierdzi on jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, który wcześniej taki dokument otrzymał. Jeśli organ podatkowy wyda interpretację przepisów na korzyść składającego wniosek, nie musi podawać jej uzasadnienia. W przypadku oceny negatywnej, takie uzasadnienie powinno się w niej znaleźć. Od interpretacji można się odwołać do WSA. Każdy kto jest podatnikiem, zarówno osoba fizyczna czy prawna, płatnik, jak i osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, jeśli mają wątpliwości dotyczące poprawności stosowania przepisów podatkowych, mogą wystąpić do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację podatkową.

Co należy zrobić, aby uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową należy złożyć wniosek ORD-IN. Powinien on zawierać:

-    dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero jest planowane (zdarzenia przyszłego),

-    konkretne pytanie, na ma być udzielona odpowiedź,

-    jednoznaczne stanowisko w sprawie osoby składającej wniosek,

-    oświadczenie, że opisywana sprawa nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku ORD-IN.