mask

Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Prawidłowe kierowanie działalnością gospodarczą wymaga prowadzenia skrupulatniej księgowości. Wiele z początkujących przedsiębiorców podejmuje odważne próby kontroli wszelkiej dokumentacji księgowej na własną rękę. Niestety w wielu przypadkach, przez brak odpowiedniego przygotowania i dostatecznej praktyki, popełniają oni wiele niepotrzebnych, a fatalnych w skutkach błędów. Najczęstszymi z nich okazują się rozliczenia VAT, czyli podatku od towarów i usług. W poniższym tekście postaramy się wyjaśnić, czym jest osławiony VAT i jak powinno się go rozliczać.

Na czym polega podatek od towarów i usług? 

Podatek od towarów i usług, nazywany zwykle podatkiem VAT ( z ang. Value added tax) to podatek od wartości dodanej. Jest on doliczany do kwoty netto obejmującej daną transakcję kupna - sprzedaży i dotyczy zarówno nabywcę, jak i sprzedawcę. Warto jednak pamiętać, że sposób, w jaki rozlicza się VAT sprawia, że jego wysokością jest obciążony tak naprawdę konsument. Z uwagi na fakt, że podatek ten jest naliczany na każdym, obejmującym dany produkt etapie produkcji, nie powinien być on zauważalny ekonomicznie przez przedsiębiorcę, ponieważ to nie on jest ostatecznym konsumentem produkowanego dobra.

Wyróżnia się dwa rodzaje podatków od towarów i usług: VAT naliczony i VAT należny. Pierwszy z wymienionych odnosi się do zakupu danego produktu lub usługi. Oznacza to, że został on wcześniej naliczony przez sprzedawcę lub usługodawcę. Z kolei VAT należny nalicza się w momencie wystawienia przez podmiot faktury sprzedaży, jego wysokość to kwota zobowiązania jaką podmiot powinien wypłacić Urzędowi Skarbowemu. 

Jak wygląda rozliczenie podatku VAT? 

W zależności od tego, jaką deklarację złożyła dana firma w Urzędzie Skarbowym, podatek VAT powinien być przez nią rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. Przedsiębiorca lub podmiot zajmujący się prowadzeniem księgowości dla danego przedsiębiorstwa powinien najpierw obliczyć sumę wartości wszystkich zrealizowanych we wskazanym okresie zakupów. To właśnie do tej kwoty będzie odnosił się jego VAT naliczony. Następnie należy obliczyć sumę przeprowadzonej sprzedaży towarów oraz usług, a także związany z uzyskaną kwotą VAT należny.

Otrzymane sumy należy opisać w specjalnej deklaracji, a następnie złożyć ją w Urzędzie Skarbowym. Konieczne jest także wyliczenie różnicy pomiędzy uzyskanym VAT-em naliczonym, a należnym. Otrzymana różnica powinna być wpłacona przez przedsiębiorcę na rachunek bankowy Urzędu. Cały ten proces powtarza się w każdym, kolejnym miesiącu lub kwartale (w zależności od złożonej wcześniej deklaracji).